of 1
טבלה 1סיכום כללי של האפשרויות למתן תשובות מחלק למתקני ייצור מבוזריםהספקמצרפי של מתקני הייצור בנקודת החיבור לרשתקריטריון העמסת השנאי בתחמ"שמגבלות הולכה[חברת ניהול המערכת]תשובת מחלק אפשרית[אמת מידה 35כ2]פתרונותהערותעד 100קו"ט100%מכסת המתקנים שניתן לחבר למקטע ההולכה הרלוונטי כפי שמפורסם מעת לעת על ידי חברת "נגה ניהול מערכת החשמל"הערה :המגבלה אינה חלה על מתקנים שהספקם אינו עולה על15קו"אחיובית-בכפוף ליכולת ביצוע העבודות ברשתעד למועד המרבי המחייב לסנכרוןשלילית(לאחר הסכמת היצרן לתנאים תינתן תשובה "חיובית חלקית")הקטנת ההספק, הארכת הלו"ז-תשובה זו מאפשרת הארכת הלו"ז עד ל-6חודשים מעלהמועד המרבי המחייב לסנכרון.-התשובה מותנית בהסכמת היצרןמעל 100קו"ט ועד 630קו"א כולל60%חיובית-בכפוף ליכולת ביצוע העבודותברשת עד למועד המרבי המחייב לסנכרוןחיובית מוגבלתהגבלת ייצור,הגבלת צריכה-בכפוף ליכולת ביצוע העבודות ברשת עד למועד המרבי המחייב לסנכרון-הגבלת צריכה רלוונטיתרק למתקנים הכוללים הזמנה להגדלת חיבור שנפתחה במקביל.-ההגבלה בתשובה זו קבועה.שלילית(לאחר הסכמת היצרן לתנאים תינתן תשובה "חיובית חלקית")הקטנת ההספק, הארכת הלו"ז, הגבלת צריכה או ייצור-תשובה זו מאפשרת הארכת הלו"ז עד ל-6חודשים מעלהמועד המרבי המחייב לסנכרון.-התשובה מותנית בהסכמת היצרןמעל 630קו"א%60או בהתאם לאחוז העמסהגבוה יותרבמידה וקיימת תכנית פיתוח מאושרת לתחנת המשנה הרלוונטיתחיובית-בכפוף ליכולת ביצוע העבודות ברשת עד למועד המרבי המחייב לסנכרוןחיובית מוגבלתהגבלת ייצורהגבלת צריכה-בכפוף ליכולת ביצוע העבודות ברשת עד למועד המרבי המחייב לסנכרון-הגבלת צריכה אפשרית רק למתקנים הכוללים הזמנה להגדלת חיבור שנפתחה במקביל.-ההגבלה בתשובה זו קבועה.שלילית(לאחר הסכמת היצרן לתנאים תינתן תשובה "חיובית חלקית")הגבלת שעות ייצורשנתיות עד להשלמת תכנית הפיתוח,הקטנת ההספק, הארכת הלו"ז, הגבלת צריכה או ייצור-תשובה זו מאפשרת הארכת הלו"ז עד ל-6חודשים מעלהמועד המרבי המחייב לסנכרון.-התשובה מותנית בהסכמת היצרןהערות:1הטבלה מסווגת את תשובות המחלק באופן כללי ואינה מהווה תחליף לכתוב בספר אמות המידה של רשות החשמל.2-הקריטריונים של רשת החלוקה (קו מתח גבוה, שנאי חלוקה,קו מתח נמוך) לא הובאו בטבלה זו, יובהר כי גם הם נבחנים בטרם מתן תשובת מחלק.3-קיימים מצביםבהם התשובה השלילית תהיה מוחלטת(ללא תנאיםהמאפשרים מתן תשובה "חיובית חלקית"), לדוגמה כאשר קיימת מגבלת הולכה ללא צפי להסרה.