of 673
ספראמותהמידהיולי2021אבתשפ"א
רשות החשמל -ספר אמות המידה 2קביעתאמותמידהלרמה ,לטיבולאיכותהשירותשנותןספקשירותחיונילפיחוקמשקהחשמל,התשנ"ו-1991בתוקף סמכותה לפי סעיפים 11 ,)ד(00(2) ו-00לחוק משק החשמל, התשנ"ו-19911, קבעה רשות החשמל ספר אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן בעל רישיון ספק שירות חיוני כמפורט להלן:פרקא :'כללי........................................................................................................................................41סימןא:'פרשנותוהוראותכלליות...........................................................................................................411.הגדרות.....................................................................................................................................112.פרשנות.....................................................................................................................................210.בוטל.........................................................................................................................................221.תיעוד........................................................................................................................................211א. שמירת סודיות ומערכות המידע -יחידת ניהול המערכת בחח"י.................................................................212.הודעות......................................................................................................................................291.ריבית........................................................................................................................................001.תשלום לצרכנים בשל הפרת אמות מידה........................................................................................011א.מידע.........................................................................................................................................021ב.מוקדי שירותשל ספק שירות חיוני רשת........................................................................................211ג.צרכנים שאספקת החשמל חיונית להם..........................................................................................291ד. החרגות מאמות המידה לצורך ביצוע ניסוי במשק החשמל..........................................................................11סימןב:'מיתקניחשמל........................................................................................................................668.מיתקני חשמל אספקה, תחזוקה ובעלות.....................................................................................119.ביקור מתואם במקום צרכנות......................................................................................................1810.שמירה על מיתקני חשמל.............................................................................................................1911.שינויים במיתקן החשמל..............................................................................................................1012.הסרת מפגעים............................................................................................................................11פרקב :'צריכתחשמל.............................................................................................................................37סימןא:'צרכנות.................................................................................................................................3710.קביעת כמות חשמל שנצרכה........................................................................................................1011.הערכת צריכה............................................................................................................................1112.בדיקת דיוק מונה ותקינותו..........................................................................................................1811.צריכת חשמל שלא כדין...............................................................................................................8211.סיום התקשרות..........................................................................................................................811ס"ח התשנ"ו, עמ' 208; התשע"ו, עמ' 80.