of 28
ב ר ת ה ח ש מ ל חנספח טכני לתכנון ובניית תחנות פנימיות למיתוג וטרנספורמציה122.05.2022ב ר ת ה ח ש מ ל חחטיבת לקוחותנספח טכני לתכנון ובניית תחנות פנימיות למיתוג וטרנספורמציה (להלן "תחט"פ")הדרישות שבנספחזה מהוות את הדרישות הבסיסיות המינימאליות של חח"ילתכנון ובנייה של תחנות פנימיות למיתוג וטרנספורמציה.
ב ר ת ה ח ש מ ל חנספח טכני לתכנון ובניית תחנות פנימיות למיתוג וטרנספורמציה2ב ר ת ה ח ש מ ל חחטיבת לקוחותנספח טכני לתכנון ובניית תחנות פנימיות למיתוג וטרנספורמציה (להלן "תחט"פ")1.הנחיות כלליות1.1הדרישות שבמסמך זה מהוות את הדרישות הבסיסיות המינימאליות של חח"י. יחד עם זאת, במידה ודרישות חוק התכנון והבניה, החוקים והתקנות הנוגעים, מחמירותמעבר לדרישות הנספח הטכני ,באחריות מתכנני הפרויקט מטעם היזם להכיל אותםגם על התחט"פ.1.2באחריות מתכנני הפרויקט מטעם היזם להתאים את מבנה התחט"פ לתנאי הסביבה בה מוקמת התחט"פ (כגון: קרבה לים, מליחות, זיהום תעשייתי וכו').1.1באחריות מתכנני הפרויקט מטעם היזם לתאם את מיקום,סוג וגודל מבנה התחנה,את תוואי הכבלים במגרש, כמות וסוג הצינורות לצורכי הרשת והחיבורים לבנין עם מתכנני תחט"פ,מתכנני הרשת והחיבורים לבתים(חל"ב )של חח"יבשלב מוקדם של תכנון הפרויקט.דוגמאות של דגמי תחנות (רצפה עליונה של החדר) ניתן למצוא באתר האינטרנט של חח"י .דוגמאות אלה הן למידע בלבד ועשויות להשתנות מעת לעת. התוכנית הרלוונטית לפרויקט היא זו שתאושר במסגרת התאום הטכני.1.1לאחר תאום טכני לתכנון חדר תחט"פ תוגש תוכנית בקשה להיתר בניה או לשימוש במקרקעין לקבלת אישור של מדור תכנון תחט"פ של המחוז אשר בתחומו יוקם הפרויקט.1.5מבנה תחט"פ יסומן על גבי תוכניות המגרש של הפרויקט בקנ"מ 1:250כוללהשטחים המיועדיםלגישהשל עובדי חח"י ברגל וברכב ולמעבר כבלים תת-קרקעייםבין מבנה התחט"פ לבין גבולות המגרש(שטח ציבורי).תוכנית המגרש המסומנת כנ"ל תשמש לרישום בעלות לזכות חח"י על שטח חדר תחט"פ, לרישום זיקת הנאה לגבי השטחים האחרים כנ"ל ולצורכי תקנון הבית המשותף ורישומו.1.1בהמשך התוכנית,מבנה התחט"פ יסומן בתוכנית מפלס השטח הרלוונטיבקנ"מ 1:100ובסוף התוכנית יצורפוחתכיםשל מבנה תחט"פ בקנ"מ 1:100.