of 33
תאריך גרסה: מרץ 2019גרסה: 0עמוד 1מתוך 33חטיבת לקוחותאגף הנדסת רשתהרשת הארציתמחלקת תכנון חשמלי לרשתהנחיות ליועץ החשמל בנושא ריכוז מוניםלבניין חדשמבואמטרת המדריך היא ליצור אחידות בנושא תכנון החל"ב.המדריך מיועד להיות כלי עזר חשוב ליועצי חשמל ולקבלנים העוסקים בחיבורים לבתים לצורך התאמת הדרישות של חברת החשמל להכנות הנדרשות לביצוע חיבור החל"ב בצורה אחידה. כל זכויות היוצרים על הנתונים, שמורות לחברת חשמל בלבד וחברת החשמל הינה הבעלים היחידים של נתונים אלו. מובהר כי המידע המופיע באתר זה הינו לידע כללי בלבד ובכל מקרה אין החברה מתחייבת על דיוקו ו/או שלמותו ו/או היותו רלוונטי למקרה זה או אחר.כמו כן, הואיל ואין במידע האמור כדי להחליף החובה לבצע את התיאומים הטכניים הנדרשים ו/או הבדיקות הנדרשות ו/או הבירורים עם גורמי המקצוע הרלבנטיים בחברת החשמל בהתאם לנוהלי החברה ועל פי כל דין וכנדרש לכל מקרה לגופו.בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין דרישות הדין ו/או נהלי החברה לבין החומר המפורסם באתר יגברו דרישות הדין ו/או נהלי החברה, בהתאמה.אין להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, לשכפל, להפיץ, לשנות, לעבד כל חלק מן המידע הכלול באתר, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית. אין במסירת המידע כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה או מי מטעמה, במפורש או במשתמע, לדיוק,לאמינות, או לשלמות המידע באתר, והחברה ו/או מנהליה ו/או עובדי החברה לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו הנובע מהשימוש במידע. כל שימוש במידע ייעשה על אחריותו על המשתמש בלבד.המידע המובא בכל פרסום הינו מידע שיכול ויתעדכן מעת לעת ועל העושה שימוש במידע חובה להתעדכן בעדכוני המידע באתר חברת החשמל. בכל מקרה כל עדכון בכל מסמך יבוא במקומו של נוסחו הקודם של המסמך, עובר לעדכונו.
תאריך גרסה: מרץ 2019גרסה: 0עמוד 2מתוך 331.דרישות מיועץ חשמל1.1.תכנית פיתוח.1.2.תכנית קומת קרקע.1.1.תכנית תוואי הזנת המבנה.1.1.תכנית קומות חניון.1.1.בכל התכניות תוואי הזנת המבנה ורכיבי חח"י יודגשובצבע צהובזוהר.1.1.פרט נישות, שוחות, סידור דלתות וכו' יהיו בתכנית של הקומה הרלוונטית.1.1.התכניות יועברו בפורמטPDFו-DWGבקואורדינטות ובקנה מידה.1.1.היועץ יעביר עותק נייר של כל אחת מהתכניות הנ"ל בק.נ.מ 1:100.1.9.טבלת חיבורים במבנה ע"פ חלוקה לקומות מס' חדרים ,גודל חיבורומספר דירה.1.10.תשתיות החל"ב בבניינים (כבל הזנה, ארון אבטחה ראשי,קווי הזנה וארונות מונים) לא יגבלו בחדרים מאוכלסים.1.11.יש לקבל אישור בכתב ממתכנן חח"י לכל התכניות טרם התחלת עבודת הבניה.1.12.יש לקבל אישור בכתב ממתכנן חח"י בכל שינוי בתוכניות גדלי חיבורים.2.תכנית פיתוח ותוואי הזנת המבנה2.1.תוואי כבלי ההזנה למבנה יעבור בשטחים ציבוריים בלבד.2.2.מספר הצנרות יהיה ככמות הכבלים הנדרשים להזנת המבנה בתוספת צינור אחד רזרבי(n+1)לכל הפחות ובהתאם לדרישת מתכנן חח"י.2.1.תוואי הצנרת יעבור במפלס אחד.במקרים בהם נדרש לעבור במספר מפלסים,המעבר בין המפלסים יבוצע בפיר עם נעילת חח"י. גודל הפיר עפמפרטי חח"י בהתאם לכמות הכבלים ועפ"י רדיוס הכיפוףהמותר המצוין בחוק החשמל.2.1.תוואי הצנרת יהיה בקו ישר.במקרים בהם קיימת הטיה של תוואי ההזנה תוקם שוחה (תת קרקעית אועילית) עפמפרטי חח"י ובהתאם לכמות הצנרת ועפ"י רדיוס הכיפוףהמותר המצוין בחוק החשמל.2.1.הצנרת תגיע עד הרכיב אבטחה הראשיתשל המבנה.2.1.דגשים לצנרת:2.1.1.הצנרת תגיע עד גבול המגרש ותונח בעומק 1מ' מתחת לגובה הסופי(ובכפוף לתיאום הטכני) .2.1.2.התקנת הצנרת ועומקה בתוך המגרש בהתאם לחוק החשמל תקנות "התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך".2.1.1.בכל צינור יהיה חבל משיכה.2.1.1.הצינור יהיה 110מ"מ (1צול) מסוג C.V.Pקשיח דרג 1ומעלה.