of 4
מדינת ישראלמשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים1רח' יפו 612, ת"ד 82163, ירושלים 2018299 :'טל ,96-5992315, פקס: 96-5992053מינהל החשמל03303132.הנדון:הנחיות מנהל ענייני חשמל בנושא בדיקה לצורך חידוש אספקת החשמללהלן הנחיות מנהל ענייני חשמל בנושא בדיקה לצורך חידוש אספקת החשמל (עד להוצאת תקנות החשמל בנושא בדיקות מתקני חשמל):בדיקה או בדיקה לצורך חידוש אספקה או ביקורת חזותית של מתקני חשמל המבוצעת לצורך חידוש אספקה למתקן מופסק, נועדה להבטיח שמתקני חשמל, שהיו מנותקים ממערכת חלוקת החשמל, יחוברו מחדש רק אם רמתם הבטיחותית תקינה. על המתקנים לעמוד בדרישות המאפשרות את חיבורם מבלי לגרום נזק לנפש או לרכושומבלי לחשוף את רשת החלוקה להפרעות ושיבושים העלולים להזיק למתקנים אחרים המחוברים לאותה רשת. הגדרותלצורך הנחיות אלובדיקת מתקןבדיקת התאמתו של המתקן לנדרש בתקנות החשמל המבוצעת עלידי חשמלאי בעל רישיון מתאים לביצוע בדיקותמטעם בעל רישיון החלוקה(לרבות בעל רישיון חשמלאי מסוייג),בדיקה לצורך חידוש אספקהבדיקת בטיחות מתקן,המבוצעת על ידי חשמלאי בעל רישיון מתאים לביצוע בדיקות מטעם בעל רישיון החלוקה(לרבות בעל רישיון חשמלאי מסוייג) ,הכוללת,בין היתר, בדיקה ותיעוד הלוח הראשי,בדיקת ההארקה ומערך ההגנה בפני חשמול; במתקן שאינו דירתי, ניתן לקבל הצהרת חשמלאי, בעל רישיון מתאים, על תקינות רציפות ההארקה, כהשלמה לבדיקה.ביקורת חזותית-ביקורת ויזואלית חיצונית בלבד של לוח החשמל הראשי, המבוצעת על ידי חשמלאי בעל רישיון מתאים לגודל המתקן מטעם בעל רישיון החלוקה(לרבות בעל רישיון חשמלאי מסויג), הכוללת: ביקורת שלמות הציוד החשמלי בלוח ,וידוא התאמת המפסק הראשישל המתקן לגודל החיבור המסופק על ידי בעל רישיון חלוקה .התחשמלותמעבר זרם דרך גוף אדם;חשמולהופעת מתח על גוף מתכתי עקב תקלה;מתקןמתקן חשמלי כהגדרתו בחוק החשמלהתשי"ד-4591;מתקןדירתימתקן במבנה או בחלק ממנו, המיועד לשמש למגורי אדם או שתנאי השימוש בו דומים לאלה של דירת מגורים;
מדינת ישראלמשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים2רח' יפו 612, ת"ד 82163, ירושלים 2018299 :'טל ,96-5992315, פקס: 96-5992053מתקןשאינו דירתי מתקן חשמל שאינו דירת מגורים.שב"ח צריכה-שימוש בלתי חוקי בחשמל ;צריכת חשמל שאינה מבוצעת דרך מונה הצריכה.הגורמים לניתוק מרשת חלוקת החשמל:1.בטיחות(א)כשל בטיחותי המתגלה במהלך בדיקת מתקן המבוצעת על ידי חשמלאי בעל רישיוןמתאים;(ב)שריפה של מתקן או חלק ממנו;(ג)חשמול או התחשמלות במתקן;(ד)חדירת מים למתקן או לחלק ממנו.6.שריפת נתיך של בעל רישיון החלוקה,אליו מחובר המתקןבכניסה למתקן כתוצאה מזרם יתר מהסיבות:(א)עומס יתר במתקן; (ב)קצר במתקן או במכשיר המחובר למתקן;(ג)העדר התאמה של גודל החיבור.8.אי תשלום חשבון החשמל6.ניתוק יזום על פי בקשת הלקוח (יש לציין כי על בעל רישיון החלוקהליידע את הלקוח באשר להליך החיבור מחדש)5.שב"ח צריכה 2.שינוי המבוצע על ידי הלקוח במתקן של בעל רישיון החלוקה ללא אישור