of 10
זינת עמדות טעינה לרכב חשמלייוגב פזראש תחום רשת חכמהמחלקת פיתוח טכנולוגיות רשתאגף הנדסת רשת
תוכן ענייניםמצבי פעולה לטעינת רכב חשמלי )Mode(דגשים לגבי מצבי פעולה ותקעיםחלופות לזינת עמדות טעינההנחיות מינהלהחשמלדרישות לגבי בתי תקע מחברים לרכב חשמליטפסי הצהרה
מצבי פעולה לטעינת רכב חשמלי (Mode)בתקן ת״י 61581חלק 1)המאמץ את תקן IEC 61851-1 (מוגדרים ארבעה מצבי פעולה לטעינת רכב חשמלי:מצב פעולה 1(MODE 1)מצב פעולה 2(MODE2)מצב פעולה 3(MODE3)מצב פעולה 4(MODE4)כבל עם תקע ביתי)אינו מותר בישראל(טעינה בזרם ישר (DC)כבל עם הֶתקן טעינהותקע תעשייתי)לפי ת״י 60309(עמדת טעינה קבועהבזרם חילופין (AC)